Algemene voorwaarden

Op alle opdrachten aan ons, op al onze offertes, of op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor de Metaalnijverheid (SMECOMA VOORWAARDEN), gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam onder nr. 5325, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst, die voor de eerste maal werd gedeponeerd op 30 juni 1950, doch sindsdien enige malen is aangevuld en gewijzigd.

Bekijk hieronder onze algemene voorwaarden:

Metaalunievoorwaarden